En son konular
» Satanizm Nedir, Nasıl Satanist Olunur
Cuma Eyl. 09, 2011 3:33 pm tarafından versucher

» MERHABA
Ptsi Ocak 31, 2011 8:25 pm tarafından hakancan02

» mrb
Ptsi Ocak 31, 2011 6:55 pm tarafından the lord of darkness

» aşkımm benim:)
C.tesi Eyl. 12, 2009 12:35 am tarafından Gothictrforms

» korkunç resimler midesi kaldırmayan bakmasın
C.tesi Mayıs 02, 2009 1:29 pm tarafından the lord of darkness

» ******dragon resimleri*****
Salı Nis. 28, 2009 7:08 pm tarafından Gothictrforms

» arkadaşlar sitemize rep sistemi dahil edilmiştir
Paz Nis. 19, 2009 5:58 pm tarafından Gothictrforms

» slm
Paz Nis. 19, 2009 5:50 pm tarafından Gothictrforms

» ÜYE RÜTBELERİ ÖNEMLİ
Perş. Nis. 16, 2009 5:41 pm tarafından Gothictrforms

Kimler hatta?
Toplam 3 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 3 Misafir

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 100 kişi Paz Tem. 30, 2017 9:56 pm tarihinde online oldu.

em0 yni NicKler<FırınDan yNi cıkdı BunLar>

Aşağa gitmek

em0 yni NicKler<FırınDan yNi cıkdı BunLar>

Mesaj tarafından Gothictrforms Bir Perş. Şub. 26, 2009 12:38 am

shèvhmèyhè €nqèl dèğiL mèshafèLèr.. qèçichi ßu ayhrıLıqh.... ßir ruyha farzèt.. sh0nunda zafèr ßizim 0Lachaqh shaßr€T..

*Ayhıqh 0L phaniqh yhaphma rahat 0L ßaq daLqana 3 qunLuqh dunyha nè shana qhaLır nè ßana ..!!!

*dönushu yh0q qèLèmèm artıq qèLiphdè shèni ßuLamam artıq ßıraq ßu shèvhda ßöyhLè qhaLshın qhadèrè ishyhan èdèmèm artıq

*shèvhmèyhèNiyhètLiyhshènİyhiD ushunmèlishin,AqLamayhıÖqrènip h quLmèyhi ßiLmèLishin,Ashqhqhumarqißidir DiqhqhatètmèLishin,0yhnadığı nZar DèiLßiLmèLishin

*$iz0frènchè yhashamına yh0Lda$ 0Lshun ßu nèfrèt d0Lu qhèLimèLèrim.ßir t0qhat 0Lshun..!!!

*h€rqhèshin ßirash faiLi 0Lduqu mèÇhuL ßir chinayhètim $imdi...!

Mushtich ßu Damardaqhi t0qhshin ßèni Hèr qörduğun yhèrdè tishqhin ßu Aramızda Ashqh ßashlamadan ßitshin... shtt Lan Arqhana ßaqhmadan yhayhLan..

*èğèr intiqham alaßilshèyhdim shèni affèdèrdim

*ßizi ßizdèn ßashqha qhimshè iLqilèndirmèz qhimshèdè ßizimLè ilqilènmèshin qèrèqhmèz

*qhèndin qhadar aqhLımdashın

*çıqhıshlar hèph daralmısh ruhum dar sh0qhaqhlarda

*ßiR ÖmuR ß0yhu shènİnlèyhim dèshèn Dè ishtèmèM aRtiqh.
ÇuNqhu shèn ruzqarin ch0shTurdUqU ßirt0z ßulutushun, ßuqun ßana èshèrshin ...yharin èlè

*Wèdalashırqhèn uzulmush qißi Tutma èllèrimi Achıyharaqh qhèndinè Dèw Ayhnashında Dèqil ß0yh Ayhnashında ßi ßaqh!!!!!!

*Nèrèdèn ßilèchèqhshin shilaHıMıN sharJöRunè mèrmi Diyhè shèNi qh0yhuph DèFalArcha qhaLßiMè shıqhtıĞıMı???:

*Hayhatımın qèrçèqh öyhqhuLèrinè ayhrıLan ßi fiLmin sh0undTrachqh'indèyhim

*qhaLßin qhadar qh0nush...!!!

*ßu qun ßèn shènshiz ishèm inanqhi yharın shèndè ßènshiz qhalachaqhshın

* shènin içindè ßèn ßitmish 0Lshayhdım ßènim içimdè shèn yha$ıyh0r 0Lmazdın...!!:

*AshqhMI DèDİN qhARshILIqhshIZ 0 qhİshİNİN yhANLIZLIĞIDIR yhANLIZLIĞINDA yhAshATTIĞI DushuNchèLèRİ qİZLİ ARZULARIDIR ßèNchè…

30061985+qß

*_Tam_qhar$ıyha_qèçèrqhèn_ßıra qhtığın_0_èl_ßèn!m_|||

*iqhimizdè $a$qhınız qötè qèLdi a$qhımız

*hiç 0ncha qhalaßalığın içindè yhanLız qhaLdınmı

*0h nè quzèl 0Ldu içimdè ßir huzur war qidèn qitti qhaLan shağLarla qundèLiqh a$qhLara dèwam

*ßiLèshènlèrinè ayhrıLmısh ßilèshiqh qißiyhim

*ßiR ÖmuR ß0yhu shènİnlèyhim dèshèn Dè ishtèmèM aRtiqh.
ÇuNqhu shèn ruzqarin ç0shTurdUqU ßirt0z ßulutushun, ßuqun ßana èshèrshin ...yharin èlè

*a$qhmI dèdin ßana sha¢maLadIn shèni shèvhiyhørum diyhènè inanma yhøL vhèr ßèni
èn sh0n ßIraqhIphta qIdèndè ßni hèr$èyhdèn ch0qh shèvhèrdI ßø$hvhèR

*'HuchrèLèrimi yhèrinè qh0yh ! shaqhashı yh0qh shavhunmashızlığın

*aLayhına ishyhan a.q:d

*shèni shèvhiyh0rum dèmèqh marifèt dèğildir..Önèmli 0lan 0 qhèlimènin tum sh0rumluluqhlarını alaßilmèqh..

Zèqhashına quvhèniph ağzı laf yhaphanlara..Laf yhaphtığı içindè adam shanılanlara qhısha ßir hatırlatma..''

IQ hiçßishèyh èQ hèrshèyh''0nuda ßu çamurlashmısh qharaqhtèrlèr içindè ßulaßilirshèn nè ala..!

shèvhqiyhi yhalan èdènlèrè shahtè shèvhqilèrè phAyhD0sh!''ßir yhazar dèmish yha''shèn qit ashqh ßana qhalshın..
ßèndè di0rumqhi"ßèN ßURDAyhIM qh0LphA AshqhIN shèNDè qhALshIN..!

*ßizi shatanLarı ßiz ßèLè$è vhèririz.....!!!!

*vhichdanla ßirliqhtè shèrèftè Ararım shèvhdiqhlèrimdè Hèrzaman D0ğru Dèğildir
èlßèt shèçimlèrim Zaman qèlir shèrèfshizlèridè shèvhèrim!!!

*ßèn ßurdaım qh0Lpha a$qhın shèndè qhaLshın..

*shènin yhèrini ßashqhashı aLır,ßèni arashanda èLin ß0sh qhaLır,shèn shèvhmèdiqhtèn sh0nra shèni qhim Tanır,yh0lun achıqh 0Lshun qit quLè quLè

*Hèr zaman d0ğru dèğiLdir èLßèt shèçimLèrim qun qèLir $èrèfshizLèridè shèvhèrim...

*qèchnın 1 yharıshı ßashlıyhrsha Çığlıqım Duyhulshun Diyhè Dql Duyhulmdnda shèvhmèyhı ßılıyh0rsha ßu yhurèqh qörmdn'dè shvhmèyhi ßlr

*phishmalıqh ßilè ßazèn inshana achı vhèrèßili0

*qidènè yh0L yhaqhı$ırr

*ßêÿâzıñ qhâdêrï qhïr£êñmêqh $ïÿâhıñ qhâdêrï $µç£âñmâqhtır

*qèriyhè ßaqhıLaraqh anLashıLırım iLèriyhè ßaqhıLaraqh yha$anırım

*qèçmishdè qhèshqhè içimè shavhash açıph yhènmèyhè çalıshmashayhdım ßèlqhi 0 zaman t0phraqh 0luph yh0qh 0luchaqhtm...=((

*pha$a qönLum ishtèrshè shèvhèrim z0rLama ishtèrshèm shèvhdiririm uğra$ma.dichèqhshinqhi nèrèyhè qhadar ßu havhaLar qhim taqharrr dèvhran dönènè qhadar

*HèR shèçiM ßi qhAyhßèdishTiR...ßèNi qhAyhßètmèyhi shèçèNi ßèn qhAzANmAqh içiN uğRAshmAm aRtıqh...
ßèN hèph 0LduĞum yhèRdèyhim vhè 0LduĞuM qißiyhiM...!!! _yhANLIsh yhAphANI AshLA AFFèTMèM, FAZLAshINI yhAshATIRIM_->

*yhanLı$ yhaphanı ashLa affètmèm fazLashını yha$atırım..

*ßazıLarı qhèndini artish shanıyh0 ama ßiLmiyh0Larqhi 0nLarın artish 0Lduğu yhèrdè yhönètmèn ßènim

*qhaçırdığın hèr$èyh için phi$manLıqh duyharshın..phi$manLıqh duyhduğun hiç ßir$èyh için shana achımam..!!!

*nèèfrèt'è shèèvhqİdèN fAzLA quvhèİRrİm Dèdİ shshèèyhTanN; ÇuNnqhİ NèFRèTİnN shAhtèshİ 0LmAshsh..

..$èyhTañín Tèqh qùnahì MèLèğè øLan A$qhìyhmî$...

*Haqhètmèdiğini ßiLè ßiLè shèvhmèqh mi yh0qhsha çèqhiph qitmèqhmi????

*qharanlıqhta ağladım ıshıqhta ß0yhadım qözlèrimi qhanlı yhazılarla shushlèdim shènshizliği

*qhéndimi anlatachaqh 0lsham shadéchè nèfrétimi hayhqhırırdım dunyhayha...»

*shèni ßi arqhadash ßi d0shtum qißi shèvhdim shèn 0turmu$ ßana a$qhtan dèm vhuruyh0shun

*DèĞishqhèn ßIr dunyhaDa, ßèN shaßiT qhaLıyh0RuM. hèrqhèsh ßashqhA ßashqhA shèvhèRqhèn, ßèN yhiNè shènI shèvhiyh0RuM...

*uzuLmèm vhèyha mutLu 0Lmam için qhimshèyhè İhtiyhAchım yh0q qhuraLLar dèği$ti 0yhuna dèwam..!

*shèNi shèvhMèyhi AğıR Öduyh0RuM..]
avatar
Gothictrforms
LUCİFER
LUCİFER

Erkek
Mesaj Sayısı : 338
Doğum tarihi : 01/05/90
Yaş : 28
Nerden : cehennem
İş/Hobiler : öğrenci
Lakap : paldera
Kayıt tarihi : 24/02/09
Teşekür : 5
Teşekür Gücü : 152

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz